Klachtenregeling

KLACHTENREGELING VOOR DEELNEMERS

Kr8tig staat voor leveren van goede zorg- en dienstverlening aan haar deelnemers en/of haar vertegenwoordigers.

Mocht het op enig moment zo zijn dat u over onze zorg- of dienstverlening toch minder of zelfs niet tevreden bent? Deel dat dan met ons. We gaan dan graag met u in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken. Heeft u een klacht, dan heeft u verschillende mogelijkheden om deze onder onze aandacht te brengen. In deze folder kunt u lezen welke mogelijkheden dat zijn.

1. Bespreek uw klacht met de betrokkene(n)

Als het mogelijk is adviseren wij u om uw klacht altijd eerst te bespreken met de betrokken medewerker. Het is voor de relatie tussen u en de medewerker goed als uw klacht in alle open- en eerlijkheid met elkaar besproken kan worden. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij respectvol en veilig met uw klacht omgaan.

2. Bespreek uw klacht met een leidinggevende/directie

Komt u er met de betrokken medewerker niet uit? Dan kunt u een gesprek aanvragen met de leidinggevende/directie. Deze kan u ondersteunen en adviseren bij het oplossen van uw klacht.

3. Bespreek uw klacht met een klachtenfunctionaris

Vindt u het lastig om de klacht bespreekbaar te maken bij de betrokken medewerker of diens leidinggevend/directie. Of weet u eigenlijk niet zo goed wat u met uw klacht aan moet. In dat geval kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris vanuit Klachtenportaal Zorg. De klachtenfunctionaris geeft u uitleg over de klachtenregeling en kan proberen de relatie tussen u en de betrokken medewerker te herstellen. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en doet geen uitspraken over de vraag of de klacht terecht is of niet.

De klachtenfunctionaris gaat in gesprek met de personen die bij de klacht zijn betrokken, waaronder in ieder geval u als deelnemer. En de rechtstreeks betrokken zorgverlener(s) van Kr8tig. Er wordt dus bemiddeld op basis van “hoor en wederhoor”.

De klachtenfunctionaris richt zich op het oplossen van uw klacht. Daartoe zet de klachtenfunctionaris zich in om beide partijen meer begrip voor elkaar te laten krijgen, waardoor de samenwerking beter verloopt en natuurlijk uw klacht opgelost wordt.

U kunt de klachtenfunctionaris telefonisch en/of per e-mail benaderen. Binnen vijf werkdagen neemt de klachtenfunctionaris contact met u op voor een gesprek. Dit gesprek kan telefonisch geschieden, maar kan ook op één van de locaties van Kr8tig plaatsvinden. Is dit voor u lastig om te regelen, dan kan het gesprek ook bij u thuis plaatsvinden.

Kr8tig heeft als klachtenfunctionarissen:

De contactgegevens zijn:

Klachtenportaal Zorg

Westerstraat 117

1601 AD Enkhuizen.

Werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur 0228-322205

Spoedvragen 06-25186207

e-mail: info@klachtenportaalzorg.nl

www.klachtenportaalzorg.nl.

Voor verdere gegevens over het indienen van een klacht bij Klachtenportaal Zorg, verwijs ik naar onder aan dit document toegevoegde flyer.

 

 

 

 

 

FLYER VAN KLACHTENPORTAAL ZORG

 

Iedere zorgaanbieder is verplicht om u de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg, dit komt voort uit de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. U ontvangt zorg van een Zorgaanbieder wie de klachtenregeling heeft ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg.

In zorgrelaties kan onvrede ontstaan tot zelfs een klacht. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wijze van zorgverlening, de bejegening en het nakomen van gemaakte afspraken tussen u en de zorgverlener.

De klachtenprocedure zoals op de achterzijde beschreven is een standaardprocedure. De basis van de klachtenbehandeling is dat we samen met u beoordelen wat er nodig is om de situatie te verbeteren en te komen tot een oplossing.

Een klacht over een zorgaanbieder aangesloten bij Klachtenportaal Zorg wordt ingediend:

 Via www.klachtenportaalzorg.nl. u vult het formulier klacht indienen in

 Contact via de e-mail info@klachtenportaalzorg.nl

 Schriftelijk, door de klacht te sturen naar Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen

 

Gegevens van uw Zorgaanbieder

Naam:

ID:

 

Ook voor het stellen van vragen kunt u contact met ons opnemen.

Klachtenportaal Zorg – Westerstraat 117 – 1601 AD Enkhuizen.

NL 96 INGB 0007 7605 23- Bank 7760523- KvK 37142636 – BTW NL820002203B01

Spelregels voor de klachtenprocedure

Na het indienen van een klacht wordt de procedure gestart:

1. Ontvangst klacht

2. Eerste beoordeling klacht door “Klachtenportaal Zorg

3. De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen

4. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht

5. Binnen vijf werkdagen wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de klager

6. Afhankelijk van de complexiteit en de wens van de klager kiest het Klachtenportaal voor bemiddeling of directe voordracht voor de commissie

7. Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt voor de klachtencommissie wordt dat verzoek ingewilligd.

8. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de Zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt hij/ zij de mogelijkheid zijn/haar kant van het verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing

9. De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener.

10 Als de klager tevreden is met het resultaat is de klacht afgehandeld.

11. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg.

12. De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/of schadevergoeding

13. Na hoor en wederhoor geeft de klachtencommissie het oordeel en eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener.

14. De klacht is afgehandeld.

Binnen vier maanden moet de klacht zijn afgehandeld. De klacht wordt met het proces tot oplossing gerapporteerd, geanonimiseerd in een jaarverslag gepubliceerd en ingediend bij de IGZ.

De privacy van zowel de klager als de aangeklaagde wordt gewaarborgd

.

Klachtenportaal Zorg – Westerstraat 117 – 1601 AD Enkhuizen.

NL 96

KR8TIG © Copyright 2021 - Privacy verklaring
Development: Razend - Design: Jos Winkelmolen