MISSIE

Geïnspireerd door het unieke van ieder mens leveren wij een bijdrage aan de maatschappelijke opdracht om de potentie van elk individu optimaal in te zetten in het belang van de kwaliteit van leven voor de samenleving als geheel en van ieder persoon die er deel van uitmaakt. Wij werken met hart en ziel om mensen (weer) in hun kracht te zetten, om ze volwaardig deel te kunnen laten uitmaken van de samenleving en daar trots op te kunnen zijn.

VISIE

Kr8tig richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij werken vanuit de vraag van de deelnemer en hebben oog voor de thuissituatie. We willen er voor deelnemers zijn en werken op basis van wederzijds vertrouwen. De eigen kracht van de deelnemer staat centraal. Samen stemmen we die af op de wensen van opdrachtgevers en werkgevers. Door aan te sluiten bij de mogelijkheden van de deelnemer en te werken vanuit de persoonlijke doelen, proberen we maximale participatie naar vermogen te realiseren. Het vergroten van zelfredzaamheid is het grootste doel. Vanuit passie en bevlogenheid, in passende ontwikkelsettingen, brengen we via maatwerk de deelnemers verder in hun leven.

Aanbod

Persoonlijk contact met onze opdrachtgevers staat hoog in ons vaandel!
Belangrijk vinden wij dan ook dat ons aanbod kort en krachtig is, divers maar duidelijk te overzien en tussentijds goed toetsbaar. Een deelnemervolgsysteem ondersteunt ons daarbij. Uitgebreide sociaal-maatschappelijke kennis en psychologische expertise worden laagdrempelig en direct vertaald naar de praktijk. We gebruiken ons brede netwerk van werkgevers bij vinden van een passende baan.

Werkwijze

Een traject is nooit alleen van Kr8tig en de deelnemer. In alle gevallen wordt de omgeving van de deelnemer er ook bij betrokken. De deelnemer en zijn/haar systeem worden sterker doordat het vertrouwen in eigen kracht en zelfregie gestimuleerd wordt.

De ondersteuning garandeert continuïteit, samenhang en resultaten

Omgevingsdynamiek:

Wij zien omgevingsinvloeden in principe als een kans. We spelen hierop in zodanig dat de individuele behoeften en wensen van deelnemers worden bevredigd. Daarnaast streven wij ernaar om vragen van onze ketenpartners adequaat te beantwoorden. Wij zien samenwerking als een belangrijke activiteit in onze dynamische omgeving. Wij investeren in het verkennen van en deelnemen aan samenwerkingsverbanden, mits deze verenigbaar zijn met het individuele belang van onze organisatie en de belangen van deelnemers en medewerkers

Wij zien samenwerking met externe partijen niet als een tekortkoming, maar als een kans op versterking van onze organisatie.

Kernwaarden:

De kernwaarden zijn de waarden die wij belangrijk vinden en die wij als organisatie willen nastreven. Onze vijf belangrijkste kernwaarden zijn:

– Competent

– Zelfrespect

– Snel

– Betrouwbaar

– Betrokken

Wat merkt de deelnemer van onze missie, visie en kernwaarden?

Kennis, houding en vaardigheden:

Onze medewerkers hebben de kennis, houding en vaardigheden voor de betreffende hulpvraag van de deelnemer. De professional krijgt de ruimte om hierin zelf keuzes te maken. De ondersteuning van de professional in relatie tot de deelnemer is aantoonbaar gericht op het behalen van de afgesproken doelstellingen en/of resultaten en deze worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Het is van groot belang dat onze medewerkers beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Er wordt eerst een intakegesprek gevoerd met de deelnemer en zijn of haar vertegenwoordiger. Na het intakegesprek wordt, na een controle aan de hand van de exclusiecriteria en goedkeuring van de deelnemer, zorgverlener en de organisatie, een begeleidingsplan opgesteld en ter ondertekening aan de deelnemer voorgelegd. Hierin is uitgewerkt hoe en wanneer de zorg geleverd wordt en welke ondersteuning gewenst is voor de deelnemer. Ook de naaste die in de zorgverlening aan de deelnemer een rol wenst te vervullen wordt hierin betrokken. Gespreksvaardigheden worden ook vereist in gesprekken met het systeem van de deelnemer om van daaruit een concreet en SMART geformuleerd plan op te stellen. Met enige regelmaat zal dit plan geëvalueerd worden en zo nodig bijgesteld worden.

Onze professionals zijn op de hoogte van eventueel andere hulpverleners die bij een deelnemer betrokken zijn.

De deelnemer heeft de regie:

Het professioneel handelen is gericht op het behoud, het herstel en versterken van de eigen regie van de deelnemer en het versterken van het sociale netwerk en de veerkracht. Er wordt uitgegaan van wat een deelnemer wil en belangrijk vindt. Als het handelen van de deelnemer een ernstig gevaar oplevert voor hem en/of zijn omgeving dan moet de professional actie ondernemen. Ondersteuning sluit aan bij de leefwereld van de deelnemer, in taalgebruik, denkniveau, cultuur en tempo en houdt rekening met de levensfase en de eigen kracht van een deelnemer. Welke ondersteuning nodig is, wordt in samenspraak met de deelnemer en/of zijn vertegenwoordiger opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. Het ondersteuningsplan is raadpleegbaar voor alle betrokkenen.

De ondersteuning is veilig

De relatie tussen deelnemer en professional is voor de deelnemer vertrouwd en stabiel. Wijzigingen in gemaakte afspraken tussen deelnemer en professional worden tijdig en op een bij de deelnemer passende manier gemeld. De professional is in staat ervoor te zorgen dat de relatie voor beide veilig is zowel lichamelijk als mentaal. Er is overeenstemming met de deelnemer over welke informatie gedeeld wordt en met wie, met inachtneming van de privacywetgeving. De professional onderneemt actie bij gesignaleerde onveiligheid in de leefsituatie en het sociale netwerk van de deelnemer. Conform de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bij groepsopvang is de voorziening zodanig geconstrueerd/gefaciliteerd te zijn dat veilig en gezond werken in de hand wordt gewerkt.

KR8TIG © Copyright 2021 - Privacy verklaring
Development: Razend - Design: Jos Winkelmolen